เงื่อนไขการซ่อมสินค้า

อัตราค่าบริการซ่อมสินค้า

Repair service pricing

เสียใน 30 วัน

ค่าตรวจสอบอาการ

ฟรี

ค่าแรง

ฟรี

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ฟรี

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ฟรี

* สำหรับลูกค้า Gold member เท่านั้น

31 ถึง 365 วัน

ค่าตรวจสอบอาการ

ฟรี

ค่าแรง

ฟรี

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ฟรี

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ตามจริง

* สำหรับลูกค้า Gold member เท่านั้น

365 วันขึ้นไป

ค่าตรวจสอบอาการ

300 บาท

ค่าแรง

ตามจริง

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ตามจริง

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ตามจริง

ระยะเวลางานซ่อม

Repair time window

กรณีมีอะไหล่

7 วันทำการ

กรณีไม่มีอะไหล่

สูงสุด 45 วันทำการ

การประกันงานซ่อม

Repair guarantee

ประกันงานซ่อม (กรณีไม่เปลี่ยนอะไหล่)

90 วัน

ประกันสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่

ตามเงื่อนไขการรับประกันอะไหล่ (เฉพาะชิ้นที่เปลี่ยน)